informacje dla autorów

Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.

Czasopismo jest recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.

Autorzy oraz recenzenci otrzymują honoraria.

Za teksty opublikowane w “Pleografie” autorzy afiliowani na uczelniach oraz w instytutach badawczych otrzymują 20 pkt.